Personel Sağlık

Gaziantep Üniversitesi SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI !

Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına gö re giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B)
grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara
karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR


A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
  cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülükl erine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
  bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
 5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
  devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli
  bulunmamak.
  B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak
  istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
  belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
  yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü
  uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
  C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
  isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 6. Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
  niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 7. 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (önlisans mezunları için 2020 KPSS P93,
  Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu
  nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
 9. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
  1- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
  bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
  Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
  2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
  yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME
  İŞLEMLERİ
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
  tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
  Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
  özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
  alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 • KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
  başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi
  itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan
  edilecektir.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
  olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar
  yedek aday belirlenecektir.
 • Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları
  taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
  başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eksik belge, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
  tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
  edemeyecektir.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
  başlatılacak olup atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu
  ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere
  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 • İSTENİLEN BELGELER

 • 1) KPSS Sonuç Belgesi
  2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle
  birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi
  (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.)
  3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
  4) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
  5) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
  6) Askerlik durum belgesi
  İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310
  6262/1-1

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş