Sendika

Sendika,Sabit Ek Ödemenin Yüzde 100 Artırılması için teklif verdi !

Paylaş

Plan ve bütçe Komisyonunda bugün görüşülen sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeye ilişkin komisyona davet edilen Sağlık Sen, sabit ek ödemelerin %100 oranında artırılmasını talep etti. Sağlık Sen bu oranın İstanbul’da çalışanlar için %150 olarak artırılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışanların sabit ek ödemelere toplu sözleşme gereğince yapılan %20 zamdan faydalanamadıklarını belirten Durmuş, aile hekimlerinin cari gider ödeneklerinin günümüz şartlarına göre artırılması gerektiğini ifade etti.

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLİFİ

MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(17.000)” ibaresi “(26.000)” şeklinde, “(13.000)” ibaresi “(20.000)” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.”

Teklifler:
-Bu düzenleme hekim ve diş hekimleri bakımından uygun olmakla beraber diğer sağlık personelinin de bu ilave ödemeden yararlandırılması gerekmektedir. Nitekim 5. ve 6. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde bu teklifimiz gündeme getirilmiştir.
-5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesi kapsamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ve aynı unvanlı pozisyonlar esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlardan lisans mezunu olanlara (7500), diğerlerine (5500) gösterge rakamı esas alınmak suretiyle ilave ödeme getirilmelidir.

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın mevcut ikinci cümlesi ile maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur.”
“Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

“Bakanlık merkez teşkilatında (laboratuvarlar hariç) görev yapanlar dışındaki personele, döner sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü fıkra uyarınca Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 950’sini, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 850’sini, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 650’sini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350’sini, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 305’ini, diğer personelde ise yüzde 225’ini geçemez. Sağlık Bakanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 950 ve yüzde 850 oranları beş kat artırılarak uygulanır. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 225 oranı, yüzde 260 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak profesör, doçent ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki oranların yüzde 50’sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30’unu, diğer personele yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı bu fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü madde kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, dağıtımda kullanılabilecek toplam tutarın yüzde ellisini aşamaz.”
Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar. Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

Teklifler:

 • Bakanlık merkez teşkilatı personelinin de ek ödemelerinin toplu sözleşmedeki artırımlı ödeme uygulamasından yararlandırılması sağlanmalıdır.
 • Sabit ek ödemenin mahsup edilmesi uygulamasına son verilmelidir.
 • 375 sayılı KHK kapsamında ödenen sabit ek ödemeler %100 oranında, İstanbul’da görev yapan personel için ise %150 oranında artırılmalıdır. (Tavan oranlarındaki artış samimi ve gerçekçiyse taban oranlarını da aynı şekilde artıralım.)
 • Sabit ek ödemelerden vergi kesintisi yapılmaması sağlanmalıdır. (Diğer kamu kurumlarında çalışan personelin ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemektedir.)

MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “(altıncı fıkrası hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı cümlede yer alan “% 180’i” ibaresi “% 265’i” şeklinde, “döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır” ibaresi “merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesinde yer alan “istihdam edilen tabipler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar” ibaresi eklenmiştir.

Teklifler:

 • Sabit ek ödemenin mahsup edilmesi uygulamasına son verilmelidir.
 • Sabit ek ödemeler %100 oranında artırılmalı, ayrıca bu oranlar İstanbul’da görev yapanlar için artış oranı %150 olmalıdır.
 • Sabit ek ödemelerden vergi kesintisi yapılmaması sağlanmalıdır. (Diğer kamu kurumlarında çalışan personelin ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemektedir.)

MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin;
a) (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “800’ünü”, “500’ünü”, “600’ünü” ve “300’ünü” ibareleri sırasıyla “950’sini”, “650’sini”, “750’sini” ve “375’ini” şeklinde,
b) (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde sırasıyla yer alan “600’ünü”, “250’sini”, “200’ünü,”, “150’sini” ve “200’ünü” ibareleri sırasıyla “750’sini”, “305’ini”, “255’ini,”, “225’ini” ve “260’ını” şeklinde,
c) (h) fıkrasında yer alan “800’ünü”, “800” ve “1600’ünü” ibareleri sırasıyla “950’sini”, “950” ve “1900’ünü” şeklinde,
değiştirilmiş ve maddenin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı bu fıkralar uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır.”

Teklifler:

 • Sabit ek ödemenin mahsup edilmesi uygulamasına son verilmelidir.
 • Sabit ek ödemeler %100 oranında artırılmalı, ayrıca bu oranlar İstanbul’da görev yapanlar için artış oranı %150 olmalıdır.
 • Sabit ek ödemelerden vergi kesintisi yapılmaması sağlanmalıdır. (Diğer kamu kurumlarında çalışan personelin ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemektedir.)

MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı bu fıkralar uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır.”

Teklifler:

 • Sabit ek ödemenin mahsup edilmesi uygulamasına son verilmelidir.
 • Sabit ek ödemeler %100 oranında artırılmalı, ayrıca bu oranlar İstanbul’da görev yapanlar için artış oranı %150 olmalıdır.
 • Sabit ek ödemelerden vergi kesintisi yapılmaması sağlanmalıdır. (Diğer kamu kurumlarında çalışan personelin ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemektedir.)

İLAVE TEKLİFLER

 1. Aile hekimlerine yapılacak mali iyileştirmeler yönetmelik değişikliği ile yapılabileceğinden burada yer almamaktadır.
   Bin kişiye kadar verilen taban ücreti en az %30 oranında artırılmalıdır.
   Aile hekimlerinin cari giderleri günümüz şartlarına göre artırılmalıdır.
 2. Sağlık personelinin üzerindeki aşırı iş yükünün azaltılması için mutlak suretle sağlık personelinin istihdamı artırılmalıdır.
 3. Nöbet ücretleri günümüz şartlarına göre güncellenmeli, bir saat mesai ücretine denk gelen miktardan az olmamalıdır.
 4. Nöbet ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenmelidir.
 5. Araştırmacı kadrolarında bulunanların ek ödemelerinin toplu sözleşmedeki artırımlı ödeme uygulamasından yararlandırılması sağlanmalıdır.
 6. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeline ödenen ek ödeme oranları %100 artırılmalıdır.

112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş