SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA DESTEK VE TEŞVİK ÖDEMELERİ YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Paylaş

Ceza ve ihtar puanının bulunmaması ile destek ödemesi yapılacağı vurgulanan usul ve esaslar da ödemenin sözleşmeli olarak çalışılan güne oranlanacağı, aile hekimi ve aile sağlığında çalışanının ihtar puanı var ise destek ödemesinde kesinti yapılacağı yer alıyor.

Muayene sayısına göre teşvik ödemesinin yapılacağı belirlenen usul ve esaslar da personelin bir ay içerisinde hangi günler çalıştığına dair bilgi girişinin yapılması istendi.

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA DESTEK VE TEŞVİK ÖDEMELERİ YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Teşvik Ödemesi (Muayene Sayısına Esas Ödeme)
ÇKYS ekranlarında “Aile Hekimliği Personel Çalışma Takvimi” (Resim-1) oluşturulmuş olup, kişilerin 1 ay içerisinde hangi günler çalıştıklarına dair bilgi girişi yapılacaktır.

Normal mesai saatleri örnek alındığında hafta içi günleri seçilerek saat 08:00 – 12:00 ve 13.00-17:00 girilerek mesai günleri oluşturulur.

Esnek mesai ve entegre birimlerde çalışan aile hekimliği personeli için bu takvim esnetilerek güncellenmelidir. Sistem sözleşmeli olarak aile hekimliğinde çalışan tüm personel için otomatik standart bir çalışma planı oluşturacak olup, standartın dışında (esnek mesai, entegre nöbetleri) değiştirilmesi gereken personel çalışma takvimleri güncellenmelidir. Bu çalışma planı sürekli güncelleme ihtiyacı olan bir plan olmayıp sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ile verilen idari izinlerde, yeni işe başlayan personel için Bakanlıkça oluşturulan standartın dışında bir takvim var ise, birim türü değişmiş ise güncellenmelidir.


İzin, rapor, vb bilgilerin girildiği ekranda (Aile Hekimliği İzin/Rapor Ekranı) tüm bilgilerin zamanında girilmesi önem arz etmektedir. Zira bu ekran ile çalışma takvimi bir bütün olarak değerlendirilerek fiili çalışma günü hesaplanacaktır.


Müdürlükçe onaylanan görevlendirme ve anlaşmalı vekalet bilgilerinin başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte ÇKYS deki Aile Hekimliği Görevlendirme ekranına girilmesi gerekmektedir. Bitiş tarihi belli olmayan görevlendirmelerden kaçınılmalıdır (başlangıç ve bitiş tarihlerini boş bırakmayınız.


Yukarıdaki üç ekran (personel çalışma takvimi, Aile Hekimliği Görevlendirme, Aile Hekimliği İzin/Rapor) bir bütün olarak değerlendirilerek fiili çalışma günü hesaplanacaktır.
Yukarıdaki bilgiler göz önünde bulunarak öncelikli olarak ilgili ekranlara güncel bilgilerin zamanında girilmesi gerekmekte, çalışma cetvelinin kontrol edilip mesai günü olup olmadığına bakılmaksızın en geç ilgili ayı takip eden 3üncü günün gece yarısına (saat 23:59) kadar en güncel şekliyle ÇKYS’ye işlenmesi elzemdir ve temel koşuldur. Ancak son günün beklenilmemesi izin, rapor, görevlendirme vb. bilgilerin sisteme zamanında girilmesi gerekmektedir.


Görevlendirilen birim adına yapılan hizmetler ilgili tarihlerde hizmeti sunan görevlendirilmiş personel adına sayılacak olup görevlendirilen birimin hizmetinin de devam ettiğini gösterecektir. Bu amaçla görevlendirilen birimin kullandığı AHBS/MBYS programında ilgili birimin sorumluluğundaki hizmetlerin görüntülenebilmesi amacıyla USS yönetim ekranlarından hekim ile birim eşleştirmesi başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte yapılmalıdır.

Bu sayede görevlendirilen birimdeki muayene sayıları da muayeneyi yapan görevlendirilmiş AH ve ASÇ ye sayılabilecektir.


ÇKYS ekranlarında ayın 3 ünde onaylanmış olan çalışma takvimi e-nabız’daki muayene bilgileri ile gün bazlı eşleştirilerek SİNA tarafından personel bazlı aylık toplam muayene sayısı ve aylık toplam aktif çalışılan gün sayısı bilgileri hesaplanacaktır.

Ödemeye esas toplam muayene sayısı, aktif çalıma günü sayısı ve ortalama muayene sayısı AH ve ASÇ için SİNA’dan alınarak ÇKYS maaş ekranları üzerinden mutemetlerle paylaşılacaktır. Ortalama muayene sayısı hesabında;
devamı için pdf indiriniz.

Önceki AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 29/6/2021 Sayısı : 4198
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 30/6/2021 Sayısı : 31527


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında
sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme
esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip
ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı
çalışanlarını,
b) Aile hekimliği uygulaması kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı
çalışanlarını,
c) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli
bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici ve yerinde sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre
çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı çalışanından oluşan yapıyı,
c) Aile sağlığı çalışanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça
görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimliği birimi ile aile hekimliği hizmetinin verildiği
sağlık kuruluşunu,
d) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, gebe ve bebek-çocuk izlemleri gibi
koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar
çerçevesinde, ilgili ayda yapılanların, o ayda yapılması gerekenlere oranını,
e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil
sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta
ve/veya yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi
hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık
hizmetini,
g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında
bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar
görevlendirilen aile hekimini,
ğ) Geçici aile sağlığı çalışanı: Aile sağlığı çalışanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi
başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı çalışanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar
görevlendirilen aile sağlığı çalışanını,
h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen belde, köy,
mezra ve uzak mahalle gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde
vereceği sağlık hizmetini,
ı) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
j) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile görevlendirilen aile
hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel
için öngörülen brüt tavan ücreti,
k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi,
çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu
yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetini,
ifade eder.

Devamı için pdf indiriniz..


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz


Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.