SAĞLIK TESİSLERİNDE MESAİ DIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

Paylaş

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-49022165-045.03
Konu : Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı
Sağlık Hizmet Sunumuna Yönelik
Usul ve Esaslar
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde hizmetin mesai
saatleri dışında da sunulması suretiyle, hizmette sürekliliği, kolay erişimi ve vatandaş memnuniyetini
sağlamaya yönelik olarak hazırlanan ve personelin mesai saatleri dışında çalışma şartlarını
düzenleyen Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul Ve Esaslar
Bakanlık Makamının 25/08/2022 tarihli ve E-49022165-010.04-890 sayılı Oluru ile yürürlüğe
girmiştir.
Mezkur Usul ve Esasların 4 üncü maddesi 01/09/2022 tarihinden, diğer maddeleri
01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Mezkur Usul ve Esaslar’a Ek
Ödeme Dairesi Başkanlığının “https://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/” web adresinden
ulaşılabilecektir.
Müdürlüğünüze bağlı Başhekimliklerin bilgilendirilmesi ve sürecin takip edilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Av. Erol GÖKDÖL
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ek: Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık
Hizmet Sunumuna Yönelik Usul ve Esaslar
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Strateji Geliştirme Başkanlığına
Teftiş Kurulu Başkanlığına
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Amaç
MADDE-1 (1) Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde,
hizmetin normal mesai saatleri dışında da verilmesi suretiyle hizmette sürekliliği ve kolay
erişimi sağlamaktır.
Kapsam
MADDE-2 (1) Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini ve
bu tesislerde görev yapan, 209 sayılı Kanun ve Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği
çerçevesinde mesai dışı çalıştığında ek ödeme verilmesi gereken tabip, diş tabibi ve diğer
personeli kapsar.
Dayanak
MADDE-3 (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı
Ek Ödeme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Mesai dışı çalışma
MADDE-4 (1) Nöbet ve icap nöbetleri haricinde mesai dışında verilen sağlık hizmetine
personelin katılımıdır. Tabip ve diş tabiplerinin mesai dışı çalışmalarının mesai dışı ek ödemeye
esas hesaplanabilmesi için Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiğini
aşmaları gerekir.
(2) Mesai dışı çalışmada ilgili personelin mesai dışı ödemeye esas puanı aynı güne ait
mesai içi puanını aşamaz, aşan puanlar mesai içi genel tıbbi işlem puanı olarak değerlendirilir.
(3) Mesai dışı ek ödemeye esas çalışma için gerekli olan, Bakanlıkça belirlenen mesai
içi genel tıbbi işlem puan eşiğini aşamayan tabiplerin, ilgili dönemdeki mesai dışındaki
hizmetlerinden elde ettiği puanlar mesai içi genel tıbbi işlem puanı olarak değerlendirilir.
(4) Sağlık tesisindeki ihtiyaç göz önüne alınarak Başhekimlikçe sağlık tesisi veya klinik
veya branş bazında ayrı ayrı mesai dışı çalışma yaptırılabilir.
(5) Mesai dışı ek ödemeye esas mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiği aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
Sağlık Tesisi
Rolü
Mesai Dışı Çalışmaya Esas Mesai İçi Genel Tıbbi işlem Puan Eşik
Değerleri
AI Tabip için ilgili ek ödeme dönemi genel tıbbi işlem puanı 30.000 üzeri
AI_DAL
AII Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
AII_DAL Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
B Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
C Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
D Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
EI Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
ADSH-ADSEAH Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
ADSM Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
Mesai dışı çalışma temel esasları
MADDE- 5 (1) Mesai dışı çalışma, vatandaşın sağlık hizmetine erişimi, hasta
yoğunluğu, ilgili branşta tabip sayısı gibi hususlar göz önüne alınarak ihtiyaç ve hizmet
gerekleri çerçevesinde, ilgili sağlık tesisinin başhekimi tarafından planlanır.

2) Başhekim tarafından;
a) Sağlık tesisi, klinik veya her bir branş yönünden mesai dışı çalışma ihtiyacı belirlenir.
İhtiyaca göre belirlenen mesai dışı çalışma listeleri her ayın başında ilan edilir. Bu listeler mesai
dışı ek ödeme hesabında kullanılır. Mesai dışı çalışma takvimi sağlık tesisinin internet sayfası,
sosyal mecralar ve ayrıca sağlık tesisinin görünür alanlarında yazılı ve görsel ilan edilerek
vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanır.
b) Mesai dışı çalışma günleri ve saatleri sağlık tesisinin tümü veya ihtiyaç duyulan
branşları için belirlenir. Mesai dışı çalışma için tıbbi işlem puanı bulunmayan tabip veya tabip
dışı personelin çalıştığı saatler kayıt altına alınır ve personelin ek ödeme hesabında kullanılır.
c) Mesai dışı çalışma için MHRS’de randevu oluşturulması temin edilir.
ç) Mesai dışı çalışma sadece sağlık hizmeti sunumu için planlanır.
d) Mesai dışı çalışacak personel gönüllülük esasına göre ve talebi doğrultusunda
belirlenir. Tabip ve diğer personelin çalışma gün ve sürelerine ilişkin takvimin
oluşturulmasında ilgili personel ile işbirliği içerisinde karar verilir.
Mesai dışı çalışma yapılamayacak birimler ile çalışmalar
MADDE- 6 (1) Hizmetin kesintisiz sürdürüldüğü acil servis, diyaliz ve yoğun bakım
gibi birimlerde mesai dışı çalışma uygulamasına gidilmeyecektir.
(2) Mesai kaydırması veya vardiya şeklinde yapılan çalışmalar mesai dışı çalışma olarak
değerlendirilemeyecektir.
Mesai dışı poliklinik hizmetleri planlama esasları
MADDE- 7 (1) Mesai dışı poliklinik hizmeti planlaması yapılabilmesi için;
a) İlgili branşın mesai içi poliklinik doluluk oranları göz önüne alınmalıdır.
b) Mesai saatleri dışında branşlara göre acil servise başvuru sayıları gözetilmelidir.
Mesai dışı ameliyathane hizmetleri planlama esasları
MADDE- 8 (1) Mesai dışı ameliyathane hizmetleri planlaması yapılabilmesi için;
a) Ameliyathanelerin mesai içi saatlerde tam kapasite ile kullanılmasına rağmen
randevulu çalışma ihtiyacının doğması gerekir.
b) Ameliyathanelerde nöbetçi olan anestezi uzmanı ve asistanı, anestezi teknisyeni,
ameliyathane hemşiresi ile diğer görevli personel dışında sadece mesai dışı çalışabilecek yeterli
sayıda personel (anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni, ameliyathane hemşiresi vb.) varlığı göz
önünde bulundurulacaktır.
c) Mesai saatleri içinde planlanıp başlanan ameliyatların mesai içinde bitirilememesi
durumu “mesai dışı ameliyat” kapsamında değerlendirilmeyecektir.
ç) Ameliyathanelerin mesai dışı çalışma ihtiyacında hafta tatilleri ile diğer resmi tatil
günleri öncelikli olmak üzere mesai dışı zamanlar kullanılacaktır.
Mesai dışı görüntüleme hizmetleri planlama esasları
MADDE- 9 (1) Mesai dışı görüntüleme hizmeti planlaması yapılabilmesi için;
a) Görüntüleme cihazları kullanılarak yapılacak mesai dışı çalışmalarda, ilgili cihazların
mesai içinde tam kapasite ile kullanıldığının tespitinin yanı sıra görüntü raporlaması yapan
personelin de mesai içinde yeterli raporlama hizmeti vermesine rağmen raporların
Bakanlığımızca öngörülen sürelerde verilemediğinin tespit edilmesi gerekir.
b) Mesai içinde yapılan raporlama işlemlerinin mesai dışı saatlere kaydırılarak sisteme
kaydedilmesinin önlenmesine yönelik Başhekimlikçe düzenleme yapılması ve tedbirlerin
alınması gerekmektedir.
Mesai dışı patoloji hizmetleri planlama esasları
MADDE- 10 (1) Mesai dışı patoloji hizmeti planlaması yapılabilmesi için;
1) Raporlama yapan ilgili hekimlerin optimum sürelerde bu işlemi gerçekleştirmesine
rağmen mesai içinde preparat hazırlama ve raporlama hizmetlerinin Bakanlığımızca öngörülen
sürelerde gerçekleştirilememesi gerekir.
2) Mesai içinde yapılan raporlama işlemlerinin mesai dışı saatlere kaydırılarak sisteme
kaydedilmesinin önlenmesine yönelik Başhekimlikçe düzenleme yapılması ve tedbirlerin
alınması gerekmektedir.

Yürürlük
MADDE- 11 (1) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesi 1/9/2022 tarihinden; diğer
maddeleri 01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan tarafından onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE- 12 (1) Bu Usul ve Esasları Sağlık Bakanı yürütür.


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz


Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.