Personel Sağlık

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Paylaş

Üniversitemize, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek ve müracaatları Üniversitemiz (ilan.mcbu.edu.tr) online başvuru sayfasından 02.09.2022 – 09.09.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında sadece online başvuru şeklinde alınmak üzere, ilan metninde; nitelik kodları, unvanları, kadro sayıları, aranılan nitelikleri ve çalışacağı birim gösterilen şekilde “Sözleşmeli Personel” alınacaktır. İlan metnine, ilan edilen kadrolara ve başvuru formuna (ilan.mcbu.edu.tr) online başvuru web sayfasından ulaşılabilecektir.

Online Başvuru Sayfası web adresi : ilan.mcbu.edu.tr

Başvuru Tarihleri : 02.09.2022 – 09.09.2022 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli : Başvurular sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.

İstihdam Edilecek Kadrolar : Sözleşmeli Destek Personeli (16 adet)

                               Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (15 adet)

                               Sözleşmeli Hemşire (13 adet)

Adaylarda Aranan Yaş Şartı : Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. (09.09.1988 tarihi ve sonrasında doğanlar müracaat edebilecektir.)

Adaylarda Aranan KPSS Şartı : Tüm unvanlara başvuracak adayların 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Adaylar:

                             Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan istenen boy ve kilosunu gösterir rapor, Aile Hekimliklerinden ya da Tek Hekimden alınabilecektir.

Sonuçların Açıklanması : Başvuruların sona ermesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre
2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam
44 (kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime
geçilecektir.
3- Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından
gün almamış olmaları gerekmektedir.
4- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik
koduna başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve
başvurulan unvan için istenen özel şartların tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri
gerekmektedir.
6- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2020
KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı
esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan
mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna
başvuracak adayın KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği
benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
9- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip
olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe
yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
10- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir
durumu bulunmamak.
11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince,
“sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
olması.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:

 • 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinde yer alan
  şartları taşımak.
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış ve son başvuru
  tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 6 (altı) ay olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
  kartına sahip olmak. (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
 • Erkek adaylarda, sağlık kuruluşlarından alınacak raporla, boyunun 175 cm’den, kilosunun ise boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az
  olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+15=90’dan fazla,
  75-13=62’ten az olmaması gerekmektedir.) (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
 • Bayan adaylarda, sağlık kuruluşlarından alınacak raporla, boyunun 165 cm’den, kilosunun ise boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 13’den az
  olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 165 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 65+10=75’den fazla,
  65-13=52’den az olmaması gerekmektedir.) (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
 • Yapılacak görev gereği; açık veya kapalı alanlarda, vardiyalı, hafta sonları veya mesai saatleri dışında
  çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
  Müracaatlar, 02.09.2022 – 09.09.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz
  “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta
  ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer
  alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek Sözleşmeli İş Talep
  Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen
  diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu nitelik kodunun şartlarında
  istenen diğer belgeleri) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvur” düğmesine basarak online
  başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru
  yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz
  sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler
  ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
  iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
  KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için
  gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15
  (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının
  eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan
  adaya öncelik tanınır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan
  şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
  tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
  1- Online Başvuru Bilgileri (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri
  (başvurulan nitelik kodu, TC Kimlik No, ad, soyad, telefon no ve KPSS puanı) eksiksiz doldurulacaktır.
  2- Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu
  bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
  3- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin barkotlu
  e-devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
  4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online
  başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
  5- İstenen Diğer Belgeler (Yukarıda sayılanlar dışında, başvurulan unvan için aranılan niteliklerde veya
  özel şartlarda istenen diğer belgeler bu alana yüklenecektir. Bu alan çoklu belge yüklenebilecektir.)
  İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr.
  İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
  Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr
  Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
  Başvuru Tarihleri: 02.09.2022 – 09.09.2022 (mesai bitimine kadar)

112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş
error: İçerikler korunmaktadır ! KOPYALANAMAZ