Resmi Gazete

KAMU İHALE TEBLİĞİ 2024

Paylaş

24 Ocak 2024 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 32439
TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2024/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%44,22) arttırılarak güncellenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Güncellenen hususlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 66.224.498,-TL (Altmışaltımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzdoksansekiz Türk Lirası) 95.508.971,-TL (Doksanbeşmilyonbeşyüzsekizbindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası),b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;1) (a) bendinde belirtilen 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası) 11.417.574,-TL (Onbirmilyondörtyüzonyedibinbeşyüzyetmişdört Türk Lirası),2) (b) bendinde belirtilen 13.194.664,-TL (Onüçmilyonyüzdoksandörtbinaltıyüzaltmışdört Türk Lirası) 19.029.344,-TL (Ondokuzmilyonyirmidokuzbinüçyüzkırkdört Türk Lirası),3) (c) bendinde belirtilen 290.284.533,-TL (İkiyüzdoksanmilyonikiyüzseksendörtbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası) 418.648.353,-TL (Dörtyüzonsekizmilyonaltıyüzkırksekizbinüçyüzelliüç Türk Lirası),c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası) 1.245.628,-TL (Birmilyonikiyüzkırkbeşbinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası), 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası) 2.491.384,-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbirbinüçyüzseksendört Türk Lirası),2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 863.700,-TL  (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası) 1.245.628,-TL (Birmilyonikiyüzkırkbeşbinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası), 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası)  2.491.384,-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbirbinüçyüzseksendört Türk Lirası), 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası) 20.762.692,-TL (Yirmimilyonyediyüzaltmışikibinaltıyüzdoksaniki Türk Lirası),3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası) 2.491.384,-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbirbinüçyüzseksendört Türk Lirası), 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası) 20.762.692,-TL (Yirmimilyonyediyüzaltmışikibinaltıyüzdoksaniki Türk Lirası),ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 1.439.543,-TL (Birmilyondörtyüzotuzdokuzbinbeşyüzkırküç Türk Lirası) 2.076.108,-TL (İkimilyonyetmişaltıbinyüzsekiz Türk Lirası),d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 431.810,-TL (Dörtyüzotuzbirbinsekizyüzon Türk Lirası) 622.756,-TL (Altıyüzyirmiikibinyediyüzellialtı Türk Lirası),           143.845,-TL (Yüzkırküçbinsekizyüzkırkbeş Türk Lirası) 207.453,-TL (İkiyüzyedibindörtyüzelliüç Türk Lirası),e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 2.879.202,-TL (İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirası) 4.152.385,-TL (Dörtmilyonyüzelliikibinüçyüzseksenbeş Türk Lirası),2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 4.557.797,-TL (Dörtmilyonbeşyüzelliyedibinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası) 6.573.254,-TL (Altımilyonbeşyüzyetmişüçbinikiyüzellidört Türk Lirası), 27.322,-TL (Yirmiyedibinüçyüzyirmiiki Türk Lirası) 39.403,-TL (Otuzdokuzbindörtyüzüç Türk Lirası), 18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellibeş Türk Lirası) 26.293.115,-TL (Yirmialtımilyonikiyüzdoksanüçbinyüzonbeş Türk Lirası), 54.677,-TL (Ellidörtbinaltıyüzyetmişyedi Türk Lirası) 78.855,-TL (Yetmişsekizbinsekizyüzellibeş Türk Lirası), 136.734.452,-TL (Yüzotuzaltımilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzelliiki Türk Lirası) 197.198.426,-TL (Yüzdoksanyedimilyonyüzdoksansekizbindörtyüzyirmialtı Türk Lirası), 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz Türk Lirası) 118.286,-TL (Yüzonsekizbinikiyüzseksenaltı Türk Lirası), 109.370,-TL (Yüzdokuzbinüçyüzyetmiş Türk Lirası) 157.733,-TL (Yüzelliyedibinyediyüzotuzüç Türk Lirası),f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 1.597.917,-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyedi Türk Lirası) 2.304.515,-TL (İkimilyonüçyüzdörtbinbeşyüzonbeş Türk Lirası),olarak güncellenmiştir.(2) Birinci fıkrada belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde Ek’te yer almaktadır.
Önceki bütçe statüleri
MADDE 4- (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.
YürürlükMADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
YürütmeMADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 
Eki için tıklayınız
KAMU İHALE TEBLİĞİ 2024

112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş