Personel Sağlık

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Paylaş

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli
personel alınacaktır

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SAYISI

Eczacı unvanlı kadro, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli
personel unvanları arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması
halinde kadro sayısının 5 katına kadar adaylar lisans diploması puan üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük
sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup, diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya
hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana, onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre
mülakat sınavına girmeye hak kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre kadronun 1 asıl 5 katı yedek belirlenecektir.
Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (karekodlu E-Devlet çıktısı ve transkriptinde)
DİPLOMA PUANI bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkumolmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak..
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili
mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu
belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9-Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak .
10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalıkve benzeri engelleri bulunmamak
13- Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası
www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belge
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Eczacı kadrosuna başvuranların diplomalarında veya
ekinde sunacakları transkriptinde mutlaka diploma notu yazılmalıdır.)
4- KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
9- Sertifika – Eğitim Belgesi (İstenmişse)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Eczacı kadrosu için yukarıda açıklama yapılmıştır.) VE SONUÇLARI
2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de
eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15
(on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil
kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözlemesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşme fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel
mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede
belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim
edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yoluyla
Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kapmusü Batı
Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş
İLETİŞİM : Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197, (0344) 300 1205


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş
error: İçerikler korunmaktadır ! KOPYALANAMAZ