Son DAKİKA

İş Yeri Hemşiresi Olmak için Ne Yapmak Gerekir ? İş Yeri Hemşireliği Detayları,İş Yeri Hemşiresi hakkında

Paylaş

Bir çok sağlıkçının,sağlık çalışanlarının,iş arayan sağlık personellerin detaya girecek olursakta,hemşireler,acil tıp teknisyenleri paramedikler ve yardımcı sağlık personellerinin merak ettiği iş yeri hemşireliği hakkında herşeyi bu yazımızda sizler için toparladık..

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ?

İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey – İşyeri Hemşireliği Ve Diğer Sağlık Personeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri vb..

Bir çok sağlıkçının,sağlık çalışanlarının,iş arayan sağlık personellerin detaya girecek olursakta,hemşireler,acil tıp teknisyenleri paramedikler ve yardımcı sağlık personellerinin merak ettiği iş yeri hemşireliği hakkında herşeyi bu yazımızda sizler için toparladık..

İş Yeri Hemşireliği – Diğer Sağlık Personeli kimdir?Nedir?Tanımı?

Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli adı verilir. Bu kapsamda işyeri hemşiresi, diğer sağlık personeli olabilecek meslekler sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni,hemşire vb olarak sıralanabilir.

İşyeri Sağlık Personeli,İş yeri hemşiresi ne iş yapar ?

Diğer Sağlık personelinin Görevi Nedir?

  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar
    (İş yeri hemşireliği genelde özel sektörde,ortak sağlık birimleri gibi organize sanayi ve ayaktan sağlık hizmeti sağlayan tesislerde görev yapar.Memur alımı olarak alımı pek rastlanmaz.. Memur Alımı Haberlerine Ulaşmak için Sitemizi sık sık takip ediniz.)

Biraz daha detaya girecek ve tekrarlayacak olursak

Diğer sağlık personelinin görevleri başlığı MADDE 16 – altında

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.denilmektedir.

Memur hemşire aynı zamanda başka kurumda işyeri hemşireliği yapabilir mi?

Sağlık çalışanları İş Yeri Hekimliği Yapabilir mi?

657 Devlet Memuru Diğer Sağlık Personeli olarak partime çalışabilir mi?
Sözleşmeli Devlet Memuru Diğer Sağlık Personeli olarak partime çalışabilir mi?

ÖZET: Hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu
belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli
olarak görev yapıp yapamayacağı hk. ( 28/4/2016-2570)
Üniversiteniz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev
yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen personelinizin mesai saatleri
dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağına ilişkin
Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin
sekizinci fıkrasında, “Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık
ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet
verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer
kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 9 uncu maddesi ile yeniden düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
“Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:” başlıklı 28 inci maddesinin ilk
fıkrasında, “…Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere
ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle, kamu sağlık
hizmetlerinde tam süreli çalışmayı da kapsayacak şekilde bir düzenlemeye gidilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Üniversiteniz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan personelinizin mesai saatleri dışında özel
bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapmasının mümkün bulunmadığı
değerlendirilmektedir.
(Devlet personel Başkanlığından alıntıdır)

Üst Yazı gibi Örnek Emsal Bilg,dava,emsal kararlar vb içeriklere sitemiz linkinden ulaşabilirsiniz
http://www.112acilfm.net/emsal-kararlar/

Nasıl Diğer Sağlık Personeli,iş yeri hemşiresi nasıl Olunur?
İsyeri hemsireligi sertifikasi nasıl alınır?
isyeri hemsireligi sertifikasi Hakkında Bilgi?
işyeri hemşireliği sertifika programı ?
isyeri hemsireligi kursu hakkında?

Diğer sağlık personeli eğitim programını Bakanlıkça yetkilendirilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezlerinde tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi,isyeri hemsireligi sertifikasi verilir.
Kimler bu sertifikayı alabilir?
Yani işyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle Hemşirelik, Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı,Çevre Sağlığı,Acil Tıp Teknisyeni) bölümlerinden mezun olmak ya da yukarıdaki bölümlerin diplomalarına sahip olmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği 90 saatlik kurs (45 saat uzaktan eğitim – 45 saat yüz yüze eğitim) sonunda yapılacak merkezi sınavda başarılı olmak, böylece işyeri hemşireliği belgesini almaya hak kazanmak gerekiyor.

Diğer Sağlık Personeli,iş yeri hemimkiliği sınav koşulları nelerdir?

Katılımcılar 45 Saat uzaktan 45 saat örgün olmak üzere toplam 90 saatlik eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Adaylar eğitimi tamamladıktan sonra Çalışma Bakanlığının düzenleyeceği sınavlara katılma hakkına sahip olurlar ve bu sınavlarda yüzde 70 başarı oranı sağlamak zorundadırlar.

Devamı için TIKLAYINIZ

Hemşireyim, “diğer sağlık personeli” belgesi almak istiyorum.

Diğer sağlık personeli görevleri nelerdir?

İş yerleri hangi durumlarda diğer sağlık personeline ihtiyaç duyar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda diğer sağlık personeli şu şekilde tanımlanmaktadır: “6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’na göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurudur. ” Daha çok tercih edilen adı iş yeri hemşiresidir.

Genel olarak iş yeri hemşiresinin görevleri; revir hizmetleri, enjeksiyon, pansuman, aşılama çalışmaları, iş sağlığı kayıtlarının tutulması eğitim, danışmanlık şeklindedir.

İş yeri hemşiresi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile birlikte gerekli organizasyonları yapar. 10’dan çok çalışanı bulunan çok tehlikeli iş yerlerinde iş yeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

İş yeri diğer sağlık personeli bulundurmadığı her ay için yüklü miktarlarda ceza ödemek zorunda kalır.

Ortak sağlık güvenlik birimi (OSGB) kurulması için de iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin yanında iş yeri hemşiresi de bulunma zorunluluğu vardır. Eğer iş yeri hemşireniz yoksa OSGB kuramazsınız.

i̇ş yeri hemşiresi nasıl olunur
işyeri hemşiresi nasıl olunur
işyeri hemşireliği nasıl olunur
işyeri hemşiresi nasıl olur
işyeri hemşiresi olmak için ne yapmalı
hemşire iş yeri açabilir mi
işyeri hemşiresi ne yapar
revir hemşiresi nasıl olunur
revir hemşiresi ne yapar
2 yıllık hemşire ne iş yapar
2 yıllık hemşirelik ne iş yapar
işyeri hemşiresi olma şartları


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş