Ekonomi

Hangi Memura aylık 24 bin 486 TL ödeme Yapılacak !

Paylaş

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlilerinden şartları uygun olanlardan Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde görevlendirilenlere yüksek ücretler ödenebilmektedir.

Yine araştırma altyapılarında görevlendirilen personele de yüksek ücretler ödenebilmektedir. Bu çerçevede açıklamalar da bulunacağız. Görevlendirilecek-lerde hangi şartlar aranmaktadır?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekinde yer alan E cetvelinde konuyla ilgili detay bilgilere yer verilmiştir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlileri; Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde aşağıdaki şartları taşıyanlar görevlendirilebilmektedir. Görüleceği üzere bunların memur olmaları şart değildir.

Dolayısıyla kamu görevlisi olması yeterlidir. Yani memur, işçi, asker, sözleşmeli personel gibi kamu görevlisi olunması gerekmektedir.

1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

2- İlgili Bakanın onayı.

Bu iki şartı taşıyan kamu görevlileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 80 inci maddesi uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak görevlendirilebilmektedir.

Gerekirse bu süre bir katına kadar uzatılabilmektedir. Bu kontenjanlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmektedir. Bunların mali hakları nasıl belirlenmektedir? Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay ödenir.

Yani 104.000 x 0,235445 = 24.486 TL ile ilgilinin kurumundan aldığı maaş arasındaki fark ödenecektir. Dolayısıyla ilgiliye ödenecek toplam ücret toplamda 24.486 TL olacaktır. Maaş katsayısı arttıkça da alınacak ücret artmaktadır. Bunlara mecburi hizmet zorunluluğu var mıdır?

Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34’üncü maddesinin birinci fıkrası ve 79 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanmaktadır.

657 sayılı Kanunun ek 34’üncü maddesinde yer alan; “İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” alınır.” hükmü gereğince ilgililer mecburi hizmet yükümlüsüdür.

Dolayısıyla bu şekilde görevlendirilen kamu görevlileri görevlendirildikleri sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bunlara başka ödeme yapılmakta mıdır? Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah ödenir. Araştırma altyapılarında görevlendirilen-lere ne kadar ödeme yapılmaktadır?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekinde yer alan E cetvelinde mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerinde mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süre ile görevlendirilenlere ödeme yapılmaktadır. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerinde mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süre ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile kamu görevlisi olmayan diğer kişileri proje izleme ve değerlendirme, teknik konularda danışmanlık alma gibi hususlarda panelist, hakem ve izleyici olarak görevlendirebilir. Görüleceği üzere üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları dışında kamu görevlileri burada görev alamamaktadır.

Bu şekilde görevlendirilecek kişilere yapılacak ödeme, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın 60.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere görev ve yetkileri, çalışma şartları ve süreleri ile araştırma faaliyetlerine katkısı gibi hususlar esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir. Bu tutarın parasal karşılığı ise 60.000 0,235445 = 14.126,7 TL olup bu tutar ödenecek azami tutardır. Yani bu tutarın altında belirlenebilmektedir. Araştırma altyapıları yönetim kurulu üyelerine ne kadar ücret ödenmektedir? Araştırma altyapısının karar organı olan yönetim kurulunda görev yapan üyelere toplantı başına yapılacak net ödeme tutarı 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutarı kadar ödeme yapılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından kamu görevlileri de yönetim kurulu üyesi olabilmektedir. Yönetim kurulu iki ayda bir kez olağan toplantı yapıldığı için aylık ödeme 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutar kadardır. Bu tutarın parasal karşılığı ise 20.0000,235445 = 4.708,9 TL’dir. Olağanüstü toplantı yapılması halinde ise sadece yolluk, iaşe ve ibate giderleri araştırma altyapısı bütçesinden karşılanmaktadır.

kaynak:Ahmet Ünlü-Yeni Şafak


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş