Duyuru

2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı !

Paylaş

2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlan Metni Yayımlanmıştır. Başvurular 25.05.2022 Çarşamba – 30.05.2022 Pazartesi (Saat 18:00’e Kadar) Tarihleri Arasında PBS Üzerinden Yapılacaktır.


2022 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları
için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve
eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim
çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme
şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve
yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır
• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları
için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.


A-GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik
doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu
elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan
sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden
elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih
yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini
belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. Yerleştirme
‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora
programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri
halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu
durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1.
yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2.
yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden

 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte
  bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine
  yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel
  kura seçeneği bulunmayacaktır.
  7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 31 Mayıs 2022 Salı – 14 Haziran
  2022 Salı saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura
  başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar
  8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek
  üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan
  edilecektir.
  9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son
  başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
  10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın
  başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
  11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir
  yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
  12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları
  sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi
  iptal edilecektir.
  13) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv
  araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv
  araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 2. B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

 3. 1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımaları gerekmektedir.
  2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine
  tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman
  diş tabipleri,
  3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
  bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
  4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer
  statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış
  olan tabip ve uzman tabipler,
  5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 18:00’e
  kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman
  (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
  6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma
  tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı
  Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan
  diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini
  başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların
  ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
  7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli
  olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.
  (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara
  yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
  C-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE
  BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE VE
  BELİRTİLEN ALANLARIN HERHANGİ BİRİNDE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA
  PROGRAMINI TAMAMLADIKLARINA DAİR BELGEYE SAHİP OLMALARI
  GEREKMEKTEDİR.
  Bu adayların ayrıca;
  1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
  3
  2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen
  sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,
  3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji,
  Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik
  Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını
  tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri
  gerekmektedir.
  4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde
  kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak
  kuraya alınacaktır.
  D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
  1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
  3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu
  kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
  5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini
  doldurmuş olanlar,
  6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
  7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de
  yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları
  kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
  8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun
  unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar.
  (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip
  unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi
  unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

 4. E-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
  Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama
  işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile
  birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde
  kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
  a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
  b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların
  atamaları yapılmayacaktır)
  c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
  dilekçe.
  d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
  e) Mal bildirim formu.
  f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son
  çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
  g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
  kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar
  ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları
  yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

 5. SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA
  ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.
  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
  Çankaya/ANKARA
  İletişim: 0 (312) 585 10 00
  TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
  Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
  İletişim: 0 (312) 218 30 00
  DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE
  ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.
2022 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş
error: İçerikler korunmaktadır ! KOPYALANAMAZ